OSMANLI MİLLİ KIYAFETLERİ
ASKERİ MÜZE

Harbiye - Istanbul
2008


[Bilal GÖKÇEYURT, Hasan H. YILDIZ Osmanlı Milli Kiyafetleri, Military Museum, Istanbul, Turkey, 2008.]
p1p2p3p4p5


GİRİŞ [INTRODUCTION]
Osmanlıların özellikle yeniçeriler ve saray mensuplarının kıyafetleri birçok kişi tarafindan araştırılmiş ve konu üzerinde akademik çalışmalar da yapılmıştır. Sadece akademik çalışma yapanlar değil; tarihi film, tiyatro vb. gibi etkinliklerde bulunan kişi ve kurumlar da bu kıyafetler üzerinde araştırma ve çalışma yapmak durumunda kalmışlardır. Osmanlı kıyafetleri çok çeşitliliğe ve renkliliğe sahiptir. Bu nedenle, her zaman araştırıtacak ve ilgi alanı oluşturacak bir konu olarak karşımızda durmaktadır.
[The costumes of the Ottomans especially the Janissaries and the members of the palace have been researched by many people and academic studies have been done on the subject. It is not just those who are doing academic work; Historical film, theatre, etc. have had to research and work on these clothes. Ottoman clothes have a wide variety and colour. For this reason, it always stands as a subject that will always be investigated and interesting.]

Arif Mehmet Paşa yeniçeri ve saray mensupları ile üst düzey yöneticilerin kıyafetlerine ilgi duymuş, bu konuda araştırmalar yapmiş ve kırk yıllık bir çalışma sonucunda “Türkiye’de basılan ilk resimli kitap olarak” takdim edilen 1863 tarihli Mecmua-i Tesavir-i Osmaniye Albümünün birinci cildini Türkçe ve Fransızca olarak yayınlamıştır. On iki cilt olarak hazırlanan eserin sadece birinci cildi yayımlanabilmiş, diğer ciltleri ise kaybolmuştur.
[Arif Mehmet Pasha was interested in the clothes of the Janissaries and palace members and senior executives and conducted research in this regard and published the first book of Mecmua-i Tesavir-i Osmaniye Albümün in 1863, which was presented as "the first picture book published in Turkey" and published in French. Only the first volume could be published and the other volumes were lost.]p6p7p8p9
       1. Arif Mehmet Paşa; Mecmu'a-i Tesavir-i Osmaniye, İstanbul, Tasvir-i Efkar Gazetesi   Matbaası, 1279 (1863)
       2. Brindesi, Jean (Giovanni); Elbicei Atika Musee des Anciens Costumes Turcs De Constantinople, Paris, Lemercier, 1856p10p11p12p13
Plates

Plates 1 to 16 Arif Mehmet Paşa; Mecmu'a-i Tesavir-i Osmaniye, Istanbul, 1863

Plates 17 to 23 Jean Brindesi; Elbicei Atika. Musée des Anciens Costumes Turcs de Constantinople, Paris, 1855See also Ottoman Illustrations of Costume & Soldiers in the 15th to 19th Centurieswww.000webhost.com