A version from a set of Turkish postcards made in the 1950s of:
Arif Mehmed Paşa; Mecmu'a-i Tesavir-i Osmaniye, İstanbul, Tasvir-i Efkar Gazetesi   Matbaası, 1279 (1863)

1


Akçakoca Bey
İlk Kumandanlardan

Sultan Osman
Osmanlı Devleti Kurucusu

Konur Alp
İlk Kumandanlardan
2


Darüssaade Ağası
Harem Ağalarının Amiri

Sultan Mahmud II
Otuzuncu Osmanlı Padişahı

Silahtar ağa
Padişahın Silahlarını Muhafaza Edip Taşıyan

Baş Cuhadar
Padişahın Giyeceklerini Muhafaza Edip Taşıyan3


Şatırlar
Tören Kıtası Mensupları

Sadrıazam
Hükümet Reisi (Başbakan)

Kapıcılar Kahyası
Saray Kapıcıları Amiri

Çavuşbaşı
Divan Çavuşları Amiri (Adalet Bakanı)5


İç Oğlan Çavuşu
Acemi Ocağı Subayı

Galata Çavuşu
Galata Muhafızları Subayı

Tersane Baş Çavuşu
Tersane Muhafızları Subayı

Kaptan Paşa
Deniz Kuvvetleri Başkumandanı (Bahriye Nazırı)

Çıplak Çavuş
Çıplaklar Subayı

Çıplak
Kaptanpaşa Maiyeti6


7


Baş Muhzir
Sadaret Dairesi Muhafızı

Mekke Kadısı
Mekke Baş Hakimi

Rumeli Kazaskeri
Rumelideki Kadıların Amiri

Nakib-ül-eşraf
Peygamber Soyundan Olanların Başı

İstanbul Kadısı
İstanbul Baş Hakimi8


Babıali Tercümanı
Sadrazamla Elçiler Arasında Tercümanlık Eden

Avrupalı Sefir
Avrupalı bir Elçi Tipi

Reisülküttab
Dış İşleri Bakanı

Buhara Sefiri
Buharalı Elçi

İç Ağası10


Başçuhadar
Sadrazamın Giyeceklerini Muhafaza Edip Taşıyan

Defterdar
Maliye Bakanı

Defter Emini
Devlet Arazi Kayıt Defterlerinin Muhafızı

Nişancı
Devlet Bakanı

Darbhane Emini
Darbhanenin Amiri11


12


Selam Ağası
Vezir Teşrifatçısı

Sakallı Ağası
Sadret Dairesinin Dış Hizmetlerine Memur

Kaftan Ağası
Vezirlerin Merasim Elbiseleri ile Meşgul Olan

Çamaşır Ağası
Vezirlerin Çamaşırları ile Meşgul Olan13


Kavas başī
Sadaret Dairesi Muhafızı

Posta Tatarı
Atlı Postacı

Vezir Tatarı
Vezir Postacısı

Vezir İç Oğlan Çavuşu
Sadarette İç Hizmetlere Bakanların Amiri14


Cellad
İdam Hükümlerini İnfaza Memur

Celladbaşı
Celladların Amiri

Subaşı
Şehrin İnzibat Amiri

Asesbaşı
Yeniçeri Ocağı İnzibat Amiri

Böcek Başı
Gizli Polis Amiri15


Baş Falakacı
Sadaret Ceza Amiri

Vezir Baş Tebdili
Sarıazamın Hususi Ziyaretlerinde Maiyet Amiri

Kuloğlu Baş Cuhadarı
Belediye Tahsildarları Amiri

Baş Kılavuz
Alaylarda Yol Açan Çavuşların AmiriMain source: blogcu.comSee also:
Illustrations by Octavien d'Alvimart, in Miller's Costume of Turkey, 1802
Ottomans in the Augsburger Bilder, 1802-1810
A Vinkhuijzen album of Ottoman Soldiers dated 1805, NYPL
Illustrations after Octavien d'Alvimart, engraved F.H. Clark, in McLean's The Military Costume of Turkey, 1813
Illustrations of Ottomans by Jean Brindesi, 1855
Ottoman Illustrations of Costume & Soldiers in the 15th to 19th Centuries
Index of Illustrations of Costume & Soldierswww.000webhost.com